เตรียมอนุบาล


ด้วยการจัดห้องเรียนเสมือนบ้านที่อบอุ่น มีคุณครูผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อเด็กต้องออกจากบ้านมาสู่โลกที่กว้างขึ้น เริ่มรู้จักเพื่อน และได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความใคร่รู้ ใคร่ค้นหา เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรู้ และมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาที่ก้าวหน้าอย่างดี

อ่านต่อ

อนุบาล


เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอน "พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม" โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ให้ความสำคัญทางด้านวิชาการ คุณธรรม ทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติจริง โดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้อันทันสมัย เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่โลกกว้างระดับประถมศึกษาทุกหลักสูตร

อ่านต่อ

ประถมศึกษา


หลักสูตรสองภาษา (English Programme หรือ EP)

ชั้น Grade 1-6 ส่งเสริมการใช้ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย เรียน 5 วิชาหลักเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(Mathematics, Science, Social Studies, Health and English) โดยครูเจ้าของภาษาที่มากประสบการณ์ในการสอน

อ่านต่อ

ประถมศึกษา


หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Programme หรือ IEP)

ชั้น ป.1-6 เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และสนุกกับการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในวิชา Mathematics และ Science ในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ