เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

about-01

ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการการศึกษามายาวนานกว่า 45 ปี และด้วยความรักเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ที่ทุ่มเท มุ่งมั่น เราจึงได้เรียนรู้และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่เด็กและเยาวชน
โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ไม่เคยหยุดที่จะสร้างนักเรียนให้เป็นคนดี พร้อมเป็นคนเก่งดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า ‘เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม’ อันสะท้อนมาจากปรัชญาของโรงเรียนคือ ‘พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม’ เราจึงเน้นสร้างนักเรียนให้สมบูรณ์รอบด้านทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งสำหรับเด็กๆ ให้พวกเขาเหล่านั้น พร้อมออกไปสู่โลกภายนอกอย่างภาคภูมิ

about-02
about-03
about-04

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี พร้อมพรั่งด้วยคุณครูผู้ชำนาญในการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก

เพราะเด็กเล็กยังต้องการความรัก ความใกล้ชิด ความใส่ใจ เป็นพิเศษ คุณครูมืออาชีพของเราจึงเป็นเสมือนผู้ช่วยมือขวาของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมดูแลหนูน้อยอย่างเข้าใจ เอาใจใส่

  • เตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมบูรณาการครบทุกด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เช่น ศิลปะและงานประดิษฐ์ กิจกรรม cooking กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต กิจกรรมสมาธิ และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) เป็นต้น
  • สภาพแวดล้อม เราจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ พรอ้มกระตุ้นพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ
  • หลักสูตร PEP (Pre-English Program) ในระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล เด็กนักเรียนจะมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับคุณครูชาวต่างชาติอย่างคุ้นเคย จนเกิดเป็นความรักในภาษาที่สอง และสามารถแสดงออกได้อย่างเป็นตัวของตัวเอง เพื่อเตรียมพรอ้มรับการศึกษาในระดับที่สูงต่อไป

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี เติมเต็มในองค์ความรู้วิชาพื้นฐานต่างๆ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา สังคม ฯลฯ พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจความถนัด และศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

  • หลักสูตร EP(English Program) ชั้น Grade 1-6 พรอ้มส่งเสริมการใช้สามภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย เรียน 5 วิชาหลักเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Mathematics, Science, Social Studies, Health and English) โดยครูเจ้าของภาษาที่มากประสบการณ์ในการสอน
  • หลักสูตร IEP(Intensive English Program) ชั้น ป.1-6 เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และ สนุกกับการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในวิชา Mathematics และ Science ในชีวิตประจำวัน

จุดเด่นของประถมศึกษา คือ การวางยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 อย่างดี สู่การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาภาครัฐ และเอกชน ทั้งหลักสูตร English Program ห้องอัจฉริยะ และหลักสูตรทั่วไป แต่ละระดับชั้นมี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ทั้ง IQ., EQ., และ MQ. ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Co-operative Arts, Project Approach, Cooking, Fun Language Learning, Ballet, นาฏศิลป์, ดนตรี (Violin, Guitar, Electric Keyboard) ว่ายน้ำ (ในสระน้ำเกลือ) และเทควันโด เป็นต้น รวมไปถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Cyber Clean and Computer Friendly ผ่านสื่อทันสมัย เพื่อนักเรียนพรอ้มก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมีความสุข
เพราะเราเข้าใจและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เราจึงเข้าใจผู้ปกครองและนักเรียนที่มุ่งหวังในการศึกษานั้นตอบสนองความต้องการในทุกด้าน โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จึงได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองเป็นเสียงเดียวกันว่า

“เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สุดในย่านฝั่งธนบุรี”