Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน
 
ผู้อำนวยการฝากมา

เมื่อไรที่เราหยุดนิ่ง นั้นหมายถึงเรากำลังถอยหลัง มีคนหลายคนเคยกล่าวถึงประโยคนี้ และดิฉันเองก็คำนึงถึงอยู่เรื่อยๆ การจัดการ
ศึกษาให้แก่นักเรียนก็คงต้องยึดหลักคิดเดียวกัน โรงเรียนต้องปรับปรุงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนวการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้วย เท่าที่สถานศึกษาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ “คน” ทั้งหมด ซึ่งมีการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาอยู่ตลอด ยิ่งต้องกระตือรือร้นมากยิ่งกว่า

ในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา จุดเน้นของการพัฒนาของครูนั้น
เราให้ความสำคัญไปที่การจัดทำแผนการสอนแบบ SICAR MODEL และการจัดทำกิจกรรม เพื่อพัฒนา Lifeskills ให้นักเรียน ซึ่ง UNESCO ได้
ประกาศใช้ และมีการจัดทำหลักสูตรอย่างกว้างขวาง เพื่อเตรียมเยาวชนให้พร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

ภาวะการณ์น้ำท่วมที่ประเทศไทยประสบ ช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2554 อาจทำให้กระบวนการเรียนการสอนชะงักงันไปบ้าง
แต่บทเรียนและประสบการณ์ที่นักเรียนได้ประสบมีค่ายิ่งสำหรับการเตรียมเป็นผู้ใหญ่ต่อไป โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ โดยการ
บริจาคปัจจัยและข้าวปลาอาหาร ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในย่านธนบุรี อีกทั้งสนับสนุนกองทัพบก ที่มาตั้งศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือย่านตลิ่งชันอีกด้วย

การจัดบูรณาการในภาคเรียนที่ 1 เราได้จัดเรื่อง ห้องเรียน : แหล่งเรียนรู้วิถีพอเพียง แต่ละห้องก็ได้มาแสดงผลงานการบริหารจัดการห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และยังมีกิจกรรม PaT อีกด้วย

ส่วนในภาคเรียนที่ 2 เราได้จัดเรื่อง GO ASEAN II เพื่อตอกย้ำความสำคัญและการรู้จักตั้งรับเมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจ จะเปลี่ยนไปมาก
เมื่อถึงวันที่ 1 มกราคม 2558 การเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุน แรงงานฝีมืออย่างเสรี และเงินทุนที่เสรีมากขึ้น มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศอาเซียน อำนาจการต่อรองของ ASEAN จะมีมากขึ้นในการติดต่อค้าขายสินค้าต่างๆ กับทั่วโลก และเมื่อเราจะมี AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) อันจะเกิดความร่วมมือ
และขณะเดียวกันก็เกิดการแข่งขันแสรีข้ามประเทศอีกด้วย ดังนั้น คนไทยจำเป็นต้องรู้ทัน เพื่อจะได้ใช้โอกาสที่กำลังจะมาถึงอย่างมีคุณภาพ

ในด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ได้รับความร่วมมือจากครูประจำชั้นทั้งอนุบาล - ประถม ในการจัดกิจกรรมคุณธรรมรูปแบบต่างๆ ภายใต้ กิจกรรมห้องเรียน : แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า การขับเคลื่อน
ทั้งระบบทำให้ภาพการพัฒนาปลูกฝังด้านจิตใจของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ชัดเจน และเป็นกระบวนการยิ่งนัก

เรา...ผู้บริหารและครูทุกคน จะขับเคลื่อนองค์กรของเราไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเกิดคุณภาพทั้งด้านวิชาการและจริยธรรมให้สมดั่ง คำขวัญของโรงเรียนที่ปรากฏอยู่บนอาคารเรียนมาเป็นเวลาหลายสิบปี
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่มุ่งเน้นให้เกิดในตัวนักเรียนที่ว่า “เรียนดี มีระเบียบเพียบพร้อมคุณธรรม”

หวังเพียงว่า สายสัมพันธ์ นฤ.ธ. ฉบับที่ 15 ประจำปี 2554 นี้ จะสามารถสร้างความเข้าใจ ความไว้วางใจและเชื่อมั่นว่า คณะบุคลากร นฤมลทิน ธนบุรี ทุกคน “เต็มที่” กับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน และ
ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรมชัดเจน

มาณวิกา สงวนวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี
มีนาคม 2555
 
 
Naruemontin School