หลักสูตรสองภาษา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP)

หลักสูตรสองภาษา เปิดสอนชั้น Grade 1 – Grade 6 (อายุ 6-12 ปี) เน้นการเรียนทุกกลุ่มวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนรู้ประมาณ 40 – 60 % ของเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิชา Mathematics, Science, Social Studies, Health and English ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ภายใต้การควบคุมคุณภาพใกล้ชิด มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาตินักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีพัฒนาการเด่นชัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด และกระบวนการคิด โดยโรงเรียนยังเน้นการอบรมคุณลักษณ์แบบไทยให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอีกด้วย นักเรียนจะสามารถศึกษาต่อได้อย่างกว้างขวาง ทั้ง International School / English Program ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน หลักสูตร Mini EP หรือ IEP และหลักสูตรสามัญอื่นได้

naruemontin-thonburi-school-primaryschool-02
naruemontin-thonburi-school-primaryschool-04
naruemontin-thonburi-school-primaryschool-05

ENGLISH PROGRAM (EP)

English Program is open from Grade 1-Grade 6 (6-12 years old) and the course structure is based on the Ministry of Education’s Curriculum. Approximately 40-60 % of the instruction time is English i.e. Mathemetics , Science , English , Social Studies and Health. These subjects are taught by foreign teachers under close supervision of the School Management. In addition , the school added Mandarin Chinese Language as its use is rapidly increasing in the World. English Program has a competitive fee when compared to International Schools. The students who complete this EP Program, will have clear development in Four Skills of English as well as the thinking skills. Moreover , the School also put an emphasis in laying down the Thai Culture Foundation on to the students. Students who completed this program normally went to further their study at Secondary level of famous government and private schools in EP or Gifted Program .