การบริหารงาน

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

การบริหารงานวิชาการ

ด้วยศักยภาพ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษามายาวนานกว่า 47 ปี (ก่อตั้งปีพ.ศ. 2512) และด้วยความเอาใจใส่ของคณะผู้บริหาร ครูไทยและครูต่างชาติ ตลอดจนบุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนที่ทุ่มเทมุ่งมั่น ทางโรงเรียนจึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับศิษย์ของเรา โรงเรียนนฤมลทินธนบุรีมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและคนเก่งดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “ เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม” อันสะท้อนมาจากปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม ” ทางโรงเรียนเน้นการสร้างนักเรียนให้สมบูรณ์รอบด้าน ทั้งคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งไปเผชิญโลกภายนอกได้อย่างภาคภูมิ

เตรียมอนุบาลและอนุบาล : อบอุ่นเหมือนบ้าน ดูแลเหมือนหลาน

เด็กเล็กต้องการความรัก ความใกล้ชิด ความเอาใจใส่รายละเอียด เป็นพิเศษ คุณครูมืออาชีพของ นฤมลทิน ธนบุรี จึงเป็นเสมือนผู้ช่วยมือขวาของคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง พร้อมดูแลนักเรียนเหมือนลูกหลานและให้ความอบอุ่นเสมือนอยู่บ้าน นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรมบูรณาการครบทุกด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม เช่น ศิลปะและงานประดิษฐ์ กิจกรรม cooking กิจกรรมฝึกทักษะชีวิต กิจกรรมพัฒนาสมาธิ และการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project-Based Learning) เป็นต้น

  • สภาพแวดล้อม สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ พร้อมกระตุ้นพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงส่งเสริมทักษะการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ
  • หลักสูตร PEP (Pre-English Program) ในระดับอนุบาล จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยคุณครูชาวต่างชาติที่เน้นการสอน Phonics อย่างผ่านกิจกรรมสนุกและเพลิดเพลิน เพื่อเตรียมพร้อมรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

ประถมศึกษา : เสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับผู้เรียน

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ให้ความสำคัญกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย สังคม และเสริมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ดนตรี พร้อมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามความสนใจความถนัด และศักยภาพของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข

  • หลักสูตร EP (English Program) ชั้น Grade 1-6 จัดการเรียนเน้นการใช้สามภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาไทย เรียน 5 วิชาหลักเป็นภาษาอังกฤษ (Mathematics, Science, English ,Social Studies and Health โดยครูชาวต่างชาติที่มากประสบการณ์ในการสอน
  • หลักสูตร IEP(Intensive English Program) ชั้น ป.1-6 เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา และ เสริมการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษในวิชา Mathematics และ Science เพื่อให้นักเรียนพร้อมมากขึ้น

จุดเด่นของประถมศึกษา คือ การวางยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมนักเรียน ป.6 อย่างดี สู่การสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาภาครัฐ และเอกชน หลักสูตรห้องอัจฉริยะ English Program และหลักสูตรทั่วไป แต่ละระดับชั้นมี

กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความฉลาดด้านต่างๆ ทั้ง IQ., EQ., และ MQ. ผ่านทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Co-operative Arts, Project Approach , Ballet , นาฏศิลป์, ดนตรี (Violin, Guitar, Electric Keyboard) ว่ายน้ำ (ในสระน้ำเกลือ) และเทควันโด เป็นต้น รวมไปถึงการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ปลอดภัย คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Cyber Clean and Computer Friendly ผ่านสื่อทันสมัย เพื่อนักเรียนพร้อมก้าวสู่โลกภายนอกอย่างมีความสุข โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี จึงได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองเป็นเสียงเดียวกันว่า

“เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพที่สุดแห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี”