ประวัติโรงเรียน

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

01-2000x925

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ตั้งขึ้นครั้งแรกในชื่อว่า นฤมลทิน ซึ่งมาจากพระนามของพระแม่มารีย์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ตามความเชื่อของคริสตศาสนานิกายโรมันคาทอลิก มีความหมายว่า ผู้กำเนิดโดยปราศจากมลทิน ในภาษาอังกฤษใช้คำเต็มว่า Our Lady of Immaculate Conception

เดิมโรงเรียนแห่งแรกตั้งอยู่ที่ฝั่งพระนคร ซอยมิตตคาม ถนนสามเสน เขตดุสิต บนพื้นที่ 200 ตารางวา ซึ่งบริหารโดย อาจารย์วันทนา วงศ์ภักดี (อดีตครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์) ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการปัจจุบัน เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม 7 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 มีครูทั้งหมด 14 คน นักเรียน 450 คน  โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจนทำให้เป็นที่รู้จัก และไว้วางใจของคนทั่วไปเป็นอย่างดี  จึงมาก่อสร้างโรงเรียนนฤมลทิน แห่งที่ 2 ขึ้น ในเขตธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นต้นกำเนิดของโรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ในปัจจุบัน ต่อมาได้หยุดดำเนินการโรงเรียนนฤมลทิน ฝั่งพระนคร ในปี พ.ศ. 2514 เพื่อพัฒนาโรงเรียนนฤมลทินธนบุรี ให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างเต็มที่ ปี พ.ศ. 2512 จึงเป็นปีต้นกำเนิดของโรงเรียนนฤมลทินธนบุรี บนเนื้อที่ 3 ไร่ 1งาน 17 ตารางวา จัดการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนประมาณ 475 คน ครู 21 คน ในอัตราความจุการรับนักเรียน 990 คน บริหารงานโดยมีนายมสารวงศ์ภักดี เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางวันทนา วงศ์ภักดี เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  พ.ศ. 2524 ขยายพื้นที่มากขึ้นสามารถรองรับนักเรียนได้เพิ่มเป็น 1,395 คน ปี พ.ศ. 2532 ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 5 ชั้น เพิ่ม  หลังและปรับขยายอัตราความจุการรับนักเรียนมาเป็น 1,975 คน

ปีพ.ศ. 2545 โรงเรียนได้เริ่มพัฒนาหลักสูตร Intensive English Program (IEP)  โดยเปิดที่ชั้น ป.1และป.2 ก่อนจะเลื่อนขึ้นแต่ละปี

ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตร English Program (EP) ในระดับชั้น G1 และ G2

ปี 2549 ได้เปิด Pre-English Program ขึ้นในระดับอนุบาล   สร้างอาคาร 3 ขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตร EP และจเปิดห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ประถมและอนุบาล  รวมทั้งหอประชุมด้วย