อัตลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School
naruemontin-thonburi-school-school-Identity

เอกลักษณ์ของโรงเรียน ( School’s Identity)

โรงเรียนคุณธรรม (Morality School) : ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ พอเพียง และรับใช้

โรงเรียนมุ่งเน้นคุณธรรมหลัก 4 ประการ คือ

  • ความซื่อสัตย์ ( Honesty ) หมายถึงซื่อตรง ไม่คดโกง มีความจริงใจต่อผู้อื่นทั้งต่อหน้าและลับหลัง
  • ความรับผิดชอบ ( Responsibility ) คือขยันหมั่นเพียร ทุ่มเทและอดทนต่อหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมาย
  • ความพอเพียง ( Sufficiency ) คือพอใจในสภาพของตน อดออม รู้จักประมาณ มีชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายและ มีความสุข
  • รัก และรับใช้ ( To Love and To Serve ) หมายถึง ความรักเพื่อนมนุษย์และพร้อมที่จะรับใช้สังคม
naruemontin-thonburi-school-school-identity-02
naruemontin-thonburi-school-school-identity-03
naruemontin-thonburi-school-school-identity-04

อัตตลักษณ์ของโรงเรียน

เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม

เรียนดี หมายถึง ความพร้อม ความตั้งใจและความเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน

มีระเบียบ หมายถึง การปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หรือแบบแผนที่โรงเรียนวางไว้

เพียบพร้อมคุณธรรม หมายถึง ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานที่โรงเรียนกำหนดไว้ 4 ประการ คือ ความ

ซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง และการรักและรับใช้