อนุบาล

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย แบบ Pre-English Program

“พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม”

บนพื้นฐานของคุณธรรม” โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี ให้ความสำคัญทางด้านวิชาการ ไปพร้อมๆการฝึกฝนด้านคุณธรรม ทักษะชีวิต ผ่านกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติจริงโดยใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสู่โลกกว้างระดับประถมศึกษา

การเรียนรู้ระดับอนุบาล

การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Approach)
ฝึกคิด ฝึกค้นหา และสรุปองค์ความรู้เพื่อตอบข้อสงสัยของเด็กๆ

การเรียนรู้ศิลปะแบบมีส่วนร่วม (Co-OperativeArts)
การวาดฝัน และสร้างจินตนาการ ผ่านกระบวนการร่วมเรียนรู้บูรณาการศิลปะกับการใช้ภาษาอย่างกลมกลืนสวยงาม

การเรียนรู้แบบ Hi/Scope การทำงานที่ฝึกใช้กระบวนการ3ขั้น
P–D–R (Plan–Do–Review)
เพื่อจัดระบบความคิดให้เป็นขั้นตอนให้เกิดการรับรู้ที่ชัดเจนและมั่นคง

Pre-EnglishProgram

การเตรียมให้พร้อมสู่ความเป็นสากลโดยฝึกใช้ภาษาสื่อสารกับครูเจ้าของภาษาที่ชำนาญการสอนเด็กเล็ก โดยกระบวนการ TPR(Total Physical Response)และเน้นพัฒนาทักษะภาษาทั้ง4ด้าน (Reading-Writing-Listening-Speaking)
เมื่อจบหลักสูตร 3 ปีนักเรียนพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาของ โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี ในหลักสูตร English Program / หลักสูตร Intensive English Program ได้อย่างมั่นใจ

กิจกรรมที่จัดให้ในหลักสูตร

  • สถาบันดนตรี Music Building จัดการสอนพื้นฐานดนตรีและจังหวะ เพื่อพร้อมสู่การเรียนเครื่องดนตรีที่ชอบต่อไป
  • สถาบัน Cyber Clean for Kids พาเด็กๆ สัมผัสเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อค้นหาความรู้โดยเน้นหลัก Clean IT for kids
  • กิจกรรมว่ายน้ำ ฝึกทักษะพื้นฐานของการว่ายน้ำด้วยบุคลากรผู้ชำนาญและสระที่เน้นสุขภาพของเด็กเป็นสำคัญ (สระน้ำเกลือ)
naruemontin-thonburi-school-kindergarten-01
naruemontin-thonburi-school-kindergarten-04

กิจกรรมเสริมอื่นๆ

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมให้ผู้ปกครองและเด็กได้เลือกเรียนตามความสนใจ ภายใต้การควบคุมคุณภาพของโรงเรียน ได้แก่ บัลเล่ต์ เทควันโด ศิลปะ นาฎศิลป์ไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสมากขึ้นในการแสดงความสามารถทั้งใน / นอกโรงเรียน และการเข้าประกวดแข่งขันต่างๆ

naruemontin-thonburi-school-kindergarten-02
naruemontin-thonburi-school-kindergarten-03