สัญลักษณ์ โรงเรียน

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

naruemontin-thonburi-school-logo

ภายในอาร์มประกอบด้วย เครื่องหมาย 5 ประการ คือ

กรอบที่ 1 ธงชาติประดับอยู่คู่ดวงดาว หมายถึง ประเทศไทย ที่ยืนยงอยู่คู่ฟ้าดิน

กรอบที่ 2 พระคัมภีร์ หมายถึง การหมั่นอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม

กรอบที่ 3 ตะเกียงแห่งความรู้ หมายถึง โรงเรียนอันเป็นแหล่งวิทยาการที่จะปลูกฝังให้ศิษย์นำความรู้ไปพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ

กรอบที่ 4 คบเพลิง หมายถึง ความรุ่งเรืองในอนาคตอันจะพึงมีพึงได้จากการศึกษา

เครื่องหมายกางเขน (กึ่งกลางอาร์ม) หมายถึง การดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนของศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

อักษรย่อของโรงเรียน

ภาษาไทย นฤ.ธ. (นฤมลทิน ธนบุรี)
ภาษาอังกฤษ N.M.T. (Naruemontin Thonburi School)

ปรัชญาของโรงเรียน

พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน

สีฟ้า-ขาว