เตรียมอนุบาล

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอน

ด้วยการจัดห้องเรียนเสมือนบ้านที่อบอุ่นมีคุณครูผู้มีประสบการณ์ เป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อเด็กต้องออกจากบ้านมาสู่โลกที่กว้างขึ้น เริ่มรู้จักเพื่อนและได้สัมผัสกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความใคร่รู้ ใคร่ค้นหา เด็กวัยนี้จะเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญาที่ก้าวหน้าอย่างดี รวมไปถึง การเรียนรู้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมายการพัฒนาเด็ก

  • รู้จักดูแลตัวเอง ทานข้าวเอง , สามารถใส่ / ถอดรองเท้า – ถุงเท้าเอง
  • เรียนรู้ระเบียบวินัย เข้าแถวเป็น จัด / เก็บของเล่นเข้าที่ได้
  • รู้จักมารยาทในการอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือเพื่อน ไหว้สวย พูดจาไพเราะ
  • รู้จักการให้ผู้อื่นและการขอบคุณ เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน เพื่อให้เพื่อนยอมรับ
  • เรียนรู้สิ่งแวดล้อมใกล้ตัว รู้จักคำศัพท์ใหม่ๆในสิ่งใกล้ตัวมากขึ้น

ฝึกฝนทักษะการเริ่มเรียนรู้ทางวิชาการ ผ่านงานศิลปะ , งานประดิษฐ์ , กิจกรรมเล่นน้ำ , เล่นทราย , เล่นในร่ม , เล่นกลางแจ้ง และการเริ่มขีดเขียนอย่างมีความหมาย รวมถึงสามารถเล่าจินตนาการของตนเองได้

กิจกรรมแสนสนุกของหนู

08.00 – 08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ / สนทนา ยามเช้า
08.30 – 09.00 น. เพลิดเพลิน Play land
09.00 – 09.30 น. ศิลปะสร้างสรรค์
09.30 – 10.00 น. กิจกรรมกลางแจ้ง
10.00 – 10.20 น. รับประทานอาหารว่าง และดื่มนม
10.20 – 10.50 น. เสริมประสบการณ์
10.50 – 11.20 น. นิทาน / ดนตรี
11.30 – 12.00 น. รับประทานอาหาร
12.00 – 14.00 น. รับประทานอาหารว่าง
14.00 – 14.30 น. เกม / เพลง
14.30 – 15.00 น. นอนพักผ่อน
15.00 – 15.15 น. เตรียมกลับบ้าน