ประถมศึกษา

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

เจตนารมณ์ของการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอน ระดับ ประถมศึกษา ให้นักเรียนรักการเรียนรู้ ฝึกความรับผิดชอบ มีวินัย และเติบโตพพน้อมทั้งสี่ด้านอย่างเหมาะสม ร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ มีการเตรียมตัว สู่โลกาภิวัฒน์ โดยสามารถเลือกศึกษาหลักสูตรที่เน้นภาษาอังกฤษ 2 แบบคือ

naruemontin-thonburi-school-primaryschool-02
naruemontin-thonburi-school-primaryschool-04
naruemontin-thonburi-school-primaryschool-05

หลักสูตรสองภาษา (English Programmeหรือ EP)

หลักสูตรสองภาษา เปิดสอนชั้น Grade 1 – Grade 6 (อายุ 6-12 ปี) เน้นการเรียนทุกกลุ่มวิชาตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ โดยจัดการเรียนรู้ประมาณ 40 – 60 % ของเวลาเรียนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิชา Mathematics, Science, Social Studies, Health and English ซึ่งสอนโดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ภายใต้การควบคุมคุณภาพใกล้ชิด มีค่าใช้จ่ายไม่สูงนักเมื่อเทียบกับโรงเรียนนานาชาตินักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีพัฒนาการเด่นชัดด้านการใช้ภาษาอังกฤษทั้งอ่าน เขียน ฟัง พูด และกระบวนการคิด โดยโรงเรียนยังเน้นการอบรมคุณลักษณ์แบบไทยให้เกิดขึ้นในตัวเด็กอีกด้วย นักเรียนจะสามารถศึกษาต่อได้อย่างกว้างขวาง ทั้ง International School / English Program ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน หลักสูตร Mini EP หรือ IEP และหลักสูตรสามัญอื่นได้

ENGLISH PROGRAM (EP)

English Program is open from Grade 1-Grade 6 (6-12 years old) and the course structure is based on the Ministry of Education’s Curriculum. Approximately 40-60 % of the instruction time is English i.e. Mathemetics , Science , English , Social Studies and Health. These subjects are taught by foreign teachers under close supervision of the School Management. In addition , the school added Mandarin Chinese Language as its use is rapidly increasing in the World. English Program has a competitive fee when compared to International Schools. The students who complete this EP Program, will have clear development in Four Skills of English as well as the thinking skills. Moreover , the School also put an emphasis in laying down the Thai Culture Foundation on to the students. Students who completed this program normally went to further their study at Secondary level of famous government and private schools in EP or Gifted Program .

naruemontin-thonburi-school-primaryschool-01
naruemontin-thonburi-school-primaryschool-03

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Programmeหรือ IEP)

หลักสูตรนี้เสริมโอกาสในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กับครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาและเสริม Grammar ด้วยครูไทยในสัดส่วน 20 % ของเวลาเรียนทั้งหมด ส่วนอีก 80 % เป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เรียนเป็นภาษาไทยอย่างเข้มข้น

นักเรียนที่จบหลักสูตรนี้ จะมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมในภาครัฐและเอกชนได้ ทั้งหลักสูตร English Program, Mini English Program และGifted Program.

IEP PROGRAM ( INTENSIVE ENGLISH PROGRAM)

This program enhance the opportunity of the students to learn about 20% of their time with foreign teachers in the subjects of English Language , Mathemetics and Science. The other 80 % of their time are attributed to the Thai Ministry of Education’s Curriculum.

Students who completed this IEP Program will have good attitude towards English language and will be able to effectively communicate in English. They will continue to study in major government school in the English Program (EP) , Mini-English Program (MEP) etc.