ปรัชญา และ คติพจน์

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

ปรัชญาของโรงเรียน( School’s Philosophy)

พัฒนาภูมิปัญญา บนพื้นฐานของคุณธรรม

Intellectual Development on the Basis of Morality

ความหมาย : การจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนำความรู้ที่มีมาใช้ในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา การประเมินทางเลือก และปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยยึดหลักคุณธรรมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คติพจน์ของโรงเรียน ( Values)

เรียนดี มีระเบียบ เพียบพร้อมคุณธรรม

Academic Achievement – Discipline – Morality