วิสัยทัศน์ พันธกิจ

โรงเรียน นฤมลทิน ธนบุรี – Naruemontin Thonburi School

default-images-min

โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย เป็นพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี รู้จักบริโภคด้วยปัญญา และดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง อยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข

Naruemontin Thonburi School aims to develop the student’s potentials regarding English Language , Mathemetics , Science to their highest level. Also to equip the students with analytical skills and enable students to study in par with the International Standards but with Thai Based Learning. In the future , the students are expected to be good citizens of Thailand and the World , know how to consume with their intellect and live one’s life in sufficiency. They therefore could live in any society meaningfully and happily.